لیست دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت ۲۰۲۲- ۲۰۲۱

لیست دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت ۲۰۲۲- ۲۰۲۱

1 . Acıbadem Universit.
۲. Ataturk University .
۳. Ankara University .
۴. Bahçeşehir University .
۵. Başkent University .
۶. Dokuz Eylül University.
۷. Ege university .
 ۸. Gazi University.
۹. Hacettepe university
۱۰. Istanbul University
۱۱. Izmir Katip Celebi University
۱۲. Koc University
۱۳. Marmara University
۱۴. Ondokuz Mayis University
۱۵. Yeditepe University