گروه مشاوران تحصیلی آتاکان

04433435049

برگزار کننده دوره های تخصصی یوس در ایران

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر

خدمات آموزشی دوره یوس

موسسه دانش سار سپهر فرداد

به شمار ثبت 1476 مجری آموزش آزمون یوس در ایران و ترکیه می باشد

آخرین اخبار و مقالات

1 . Acıbadem Universit.۲. Ataturk University .۳. Ankara University .۴. Bahçeşehir University .۵. Başkent University .۶. Dokuz Eylül University.۷. Ege university . ۸. Gazi University.۹. Hacettepe university۱۰. Istanbul University۱۱.
زندگی در ترکیه به دلایل زیادی مردمان سراسر جهان را به خود جلب می کند: آب و هوای گرم ، شرایط اقتصادی خوب ، فرصت های کسب درآمد