اخبار دانشگاه ها

دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت برای دانشگاه های دولتی  ترکیه 2023-2024
اگر قصد تحصیل در ترکیه را دارید باید از دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت نیز مطلع باشید تا بعد از بازگشت و شروع کار و فعالیت، مورد
اخبار دانشگاه ها