تحصیل در ترکیه

آشانایی با نظام آموزشی ترکیه:

بهترین دانشگاه های ترکیه کدام اند؟

در ترکیه قریب به 1000 دانشگاه وجود دارد اما هدف ما برسی دانشگاه های مطرح آن میباشد . لیست بهترین دانشگاه های ترکیه برای تحصیل در سال 2020 و 2021 به شرح زیر است:

دانشگاه سامباجی :

تفاوت هایی از نظر رویکرد و رده بنده میان این داشنگاه و سایر دانشگاه های ترکیه وجود دارد . به بیانی دیگر، قوانین زیربنای گرایش ها و ساختار دپارتمان های تحصیلی بر مبنای رویکرد مدرن چند جانبه و چند رشته ای بنا شده و خبری از اصول و قوانین دپارتمان های آموزشی سنتی در این دانشگاه نیست.تحصیل در ترکیه

آیا فرهنگ آموزشی ترکیه نزدیک به ایران است؟

مزایای تحصیل در تکیه:

مقایسه دانشگاه های ایران و ترکیه :

اعتبار مدارک دانشگاه ترکیه :

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه های ترکیه:

مدارک مورد نیاز برای تحصیل در دانشگاه های ترکیه :

هزینه تحصیل در ترکیه: